Despre ONVV

Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV) este o instituție publică, organizată printr-un parteneriat public-privat în domeniul implementării de politici în industria vitivinicolă.

Instituția a fost concepută după modelul unor instituții similare în domeniul vitivinicol din principalele țări producătoare de vin ale lumii. ONVV a fost constituit prin Hotărârea de Guvern nr. 725 din 16 septembrie 2013, iar aplicarea nemijlocită a politicilor sectoriale a demarat în aprilie 2014.

Constituirea ONVV a reprezentat pasul decisiv făcut de sectorul public și privat în implementarea schimbărilor în cadrul legislativ și normativ al sectorului vitivinicol și promovarea brandului vinicol de țară – „Vinul Moldovei. O legendă vie” („Wine of Moldova. A legend alive”), care contribuie esențial la recunoașterea și promovarea vinului moldovenesc de calitate peste hotarele țării.

ONVV activează pe lângă Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), și funcționează ca un parteneriat public-privat, fiind gestionat și finanțat în comun, prin Fondul Național al Viei și Vinului, format paritar din contribuțiile sectorului privat și din bugetul de stat.

Obiective șI atribuţii

ONVV își centrează activitatea pe 3 axe strategice:

Promovarea imaginii produselor vitivinicole pe piata interna si la export

Ameliorarea competitivitatii filierei vitivinicole;

Consolidarea capacitatilor institutionale ale ONVV.

ONVV are următoarele atribuţii de bază

Implementează politicile statului în sectorul pepinieritului viticol, viticulturii, fabricării și circulaţiei vinurilor, produselor obţinute pe bază de must și a produselor obţinute pe bază de vin, produselor secundare vinicole și a produselor obţinute prin valorificarea produselor secundare vinicole;

Promovează comercializarea produselor vinicole pe pieţele internă și externă;

Stabilește reguli și gestionează utilizarea brandului de ţară pentru vinuri;

Înaintează propuneri privind elaborarea și perfecţionarea legislaţiei cu privire la fabricarea și circulaţia produselor vitivinicole;

Efectuează analize sectoriale în vederea asigurării dezvoltării strategice a sectorului vitivinicol;

Gestionează producerea produselor vitivinicole cu indicaţie geografică protejată (IGP) și cu denumire de origine protejată (DOP) în conformitate cu reglementările tehnice aprobate de către Guvern;

Monitorizează potenţialul de producere, inclusiv înfiinţarea și defrișarea plantaţiilor viticole;

Ține registre referitoare la sectorul vitivinicol.

În responsabilitatea ONVV intră un set extins de sarcini și acţiuni pentru dezvoltarea sectorului vitivinicol, care sunt specificate detaliat în Hotărârea de Guvern nr. 725 din 16.09.2013 cu privire la Oficiul Naţional al Viei și Vinului.

Operation of the public-private partnership

Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV)

Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV) este o instituție publică, organizată printr-un parteneriat public-privat în domeniul implementării de politici în industria vitivinicolă.

Instituția a fost concepută după modelul unor instituții similare în domeniul vitivinicol din principalele țări producătoare de vin ale lumii. ONVV a fost constituit prin Hotărârea de Guvern nr. 725 din 16 septembrie 2013, iar aplicarea nemijlocită a politicilor sectoriale a demarat în aprilie 2014.

Constituirea ONVV reprezintă pasul decisiv făcut de sectorul public și privat în implementarea schimbărilor în cadrul legislativ și normativ al sectorului vitivinicol și promovarea brandului vinicol de țară – „Vinul Moldovei. O legendă vie” („Wine of Moldova. A legend alive”), care contribuie esențial la recunoașterea și promovarea vinului moldovenesc de calitate peste hotarele țării.

ONVV activează pe lângă Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), și funcționează ca un parteneriat public-privat, fiind gestionat și finanțat în comun, prin Fondul Național al Viei și Vinului, format paritar din contribuțiile sectorului privat și din bugetul de stat.

Mijloacele financiare. Fondul vitei de vie și vinului


Activitatea ONVV este finanţată din sursele Fondului Viei și Vinului.

Fondul Viei și Vinului nu dispune de personalitate juridică, având o destinaţie specială – finanţarea măsurilor de dezvoltare a sectorului vitivinicol în strictă conformitate cu Legea viei și vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006. Mijloacele Fondului se acumulează la contul trezorerial al Oficiului Naţional al Viei și Vinului. Mijloacele Fondului sunt utilizate în strictă corespundere cu bugetul anual al Oficiului și cu planul de activitate al acestuia, aprobate de Consiliul de Coordonare, pentru:Promovarea exportului de produse vitivinicole, cercetarea și analiza pieţelor de desfacere;

Executarea programelor de instruire;

Elaborarea și implementarea proiectelor, programelor investiţionale și de asistenţă tehnică în sectorul vitivinicol;

Realizarea programelor de dezvoltare a viticulturii și vinificaţiei;

Efectuarea analizelor sectoriale;

Elaborarea și implementarea programelor de asigurare a conformităţii și calităţii produselor vitivinicole;

Gestionarea producerii vinurilor cu indicaţie geografică protejată, cu denumire de origine protejată și cu brand de ţară;

Transfer de tehnologii și de know-how;

Acordarea de consultanţă referitor la sectorul vitivinicol;

Salarizarea personalului și finanţarea cheltuielilor curente ce ţin de activitatea statutară a Oficiului.

ONVV efectuează evidenţa contabilă și evidenţa statistică a mijloacelor Fondului, conform legislaţiei în vigoare. Darea de seamă privind bugetul anual al ONVV include veniturile acumulate în Fond pe surse și cheltuielile efectuate din Fond pe articole de cheltuieli pentru perioada de raportare. Controlul legalităţii operaţiunilor, procedurilor și modului de utilizare a mijloacelor Fondului este efectuat de autorităţile de stat, conform competenţei. Rezultatele controalelor sunt aduse la cunoștinţa Consiliului de Coordonare, Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministerului Finanţelor.

Consiliul de Coordonare își Desfășoară Activitatea în Baza Hotărârii Guvernului Nr. 725 din 16.09.2013


Membrii Consiliului de Coordonare, numiți pentru un mandat de 4 ani de MAIA, includ: trei reprezentanți delegați de Minister, dintre care unul este salariat al Ministerului, câte doi reprezentanți delegați de Asociația Vitivinicolă a Regiunii Geografice Delimitate „Codru” și Asociația Producătorilor de Vinuri cu IGP „Ștefan Vodă”, trei reprezentanți delegați de Uniunea vitivinicolă a Regiunii Geografice Delimitate „Valul lui Traian”, câte un reprezentant delegat de Asociația Producătorilor de Divin și Brandy de Moldova și Asociaţia Pepinieriștilor Viticoli.

Consiliul are următoarele atribuții:

Supraveghează funcţionarea ONVV;

Aprobă bugetul anual de cheltuieli al Fondului Viei și Vinului, bugetul de cheltuieli cu privire la salarizarea personalului și finanţarea cheltuielilor curente ce ţin de activitatea statutară a ONVV, darea de seamă de executare a bugetului anual de cheltuieli, planul anual de activitate și dările de seamă ale ONVV;

Examinează și propune spre aprobare Ministerului structura, efectivul-limită și schema de încadrare ale ONVV;

Numiţi pentru un mandat de 4 ani;

3 reprezentanţi Asociaţia Vitivinicola IGP ”Valul lui Traian”;

1 reprezentant Asociaţia Pepinieriștilor;

3 reprezentanţi delegaţi de Minister;

1 reprezentant Asociaţia Producătorilor de Divin și Brandy de Moldova;

2 reprezentanţi Asociaţia Vitivinicola  IGP ”Ștefan Vodă”.

Oficiul Naţional al Viei și Vinului este o instituţie cu activităţi complexe, condusă de către director, care este, prin excelenţă, lider de opinie al sectorului vitivinicol. Funcţionarea ONVV este coordonată de către Consiliul de Coordonare, compus din 12 membri, reprezentanţi ai sectorului. De asemenea, ONVV are o echipă internă, responsabilă de activitatea curentă a instituţiei, formată din 20 angajaţi, 9 dintre care sunt experţi în sectorul vitivinicol, având și rolul de consultanţi ai MADRM în problemele sectoriale.

CRISTINA FROLOV

Director

IRINA BÎSTRIȚCHI

Director adjunct

Direcția Management Intern și Contabilitate

DIANA LIPCEAN

Șef Direcție

MAIA BĂIEȘU

Consultant

(jurist)

ADRIAN PROZOROVSCHI

Specialist principal

(responsabil achiziții și performanță instituțională)

LANA MELNICIUC

Secretară

(comunicare instituțională)

VLADIMIR APOSTOL

Conducător auto

Direcția Calitate, Trasabilitate și Sporirea Competențelor în Industria Vitivinicolă

ELIZAVETA BREAHNĂ

Șef Direcție,

responsabil vinificație

VLADIMIR COROBCĂ

Consultant

(responsabil viticultură)

ȘTEFAN IAMANDI

Specialist principal

(responsabil registrul vitivinicol)

LEONORA OBADĂ

Specialist

(IGP)

BORIS ZAMARU

Specialist

(IGP)

VITALIE COSNICEAN

Specialist

(IGP)

OLGA ȚURCANU

Specialist

(IGP)

Direcția de Marketing și Dezvoltarea Piețelor

PARASCOVIA IGNAT

Șef Direcție,

responsabil pentru marketing strategic si oenoturism

ELENA TOMESCU

Specialist principal

(responsabil evenimente și dezvoltarea pieței locale)

ION LUPAȘCO

Specialist principal

(responsabil dezvoltarea piețelor și programe B2B)

SERGIU BEVZIUC

Specialist principal

(responsabil marketing intelligence si marketing digital)

/ Follow Us

/ Subscribe for Updates

/ International Websites

Poland

China

Copyright © Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV). All rights reserved. | Privacy Policy

Solicită acces

la cabinetul personal


Lansarea oficială a website-ului va avea loc în ianuarie 2021

Lansarea oficială a website-ului va avea loc în ianuarie 2021